Home arrow Naučni radovi

Naučni radovi

Dalibor RadovanovicIEEEKonsonGoogle ScholarSingipedia

M30 ZBORNICI MEĐUNARODNIH NAUČNIH SKUPOVA INFO PDF PDF - izvor Citati
M33 Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u celini -
1. Radovanović D., Šarac M., Adamović S., Milenković M., "Analysis and classification of attacks on the security of smart cards with additional emphasis on security pin code", UNITECH 2009 - International Scientific Conference, 20 – 21 November 2009, Gabrovo, Bulgaria
2. Adamović S., Radovanović D., Šarac M., Milenković M., "Data protection in databases at the local and server level", UNITECH 2009 - International Scientific Conference, 20 – 21 November 2009, Gabrovo, Bulgaria bbcodeimg bbcodeimg
3. Radovanović D., Šarac M., Lučić D., Adamović S., "Analiza metoda za kontrolu i reviziju informacionih sistema", INFOTEH 2010, Mart 17-19, 2010, Jahorina, Bosna, CD Zbornik radova, ISBN-99938-624-2-8, INFOTEH-JAHORINA Vol. 9, Ref. E-III-2, p. 567-570 bbcodeimg bbcodeimg bbcodeimg
4. Šarac M., Radovanović D., Adamović S., Radojević T., "Analiza bezbednosnih i sigurnosnih rešenja u mrežnom okruženju virtuelnih Datacentera", INFOTEH 2010, Mart 17-19, 2010, Jahorina, Bosna, CD Zbornik radova, ISBN-99938-624-2-8, Vol. 9, Ref. E-II-7, p.525-528 bbcodeimg bbcodeimg bbcodeimg
5. Adamović S., Šarac M., Milenković M., Radovanović D., "Generatori slučajnih sekvenci i njihov uticaj na sigurnost", INFOTEH 2010, Mart 17-19, 2010, Jahorina, Bosna, CD Zbornik radova, ISBN-99938-624-2-8, Vol. 9, Ref. E-VI-1, p.820-822 bbcodeimg bbcodeimg bbcodeimg
6. Radovanović D., Radojević T., Lučić D., Šarac M., "Analysis of methodology for it governance and information systems audit", 6th International Scientific Conference Business and Management–2010 May 13-14, 2010, Vilnius, Lithuania, ISBN 2029-4441, p.943-949 bbcodeimg bbcodeimg bbcodeimg
7
7. Radojević T., Radovanović D., "E-banking implementation in Serbia", 6th International Scientific Conference Business and Management–2010 May 13-14, 2010, Vilnius, Lithuania, ISBN 2029-4441, p.936-942 bbcodeimg bbcodeimg bbcodeimg
8. Radovanović D., Radojević T., Lučić D., Šarac M., "IT audit in accordance with Cobit standard", IEEE Conference, MIPRO 2010 - DE, May 24-28, 2010, Opatija, Croatia, ISBN 978-1-4244-7763-0, p.1137-1141 bbcodeimg bbcodeimg
15
9. Radojević T., Radovanović D., "The impact of electronic banking on offer of financial services", IEEE Conference, MIPRO 2010- DE, May 24-28, 2010, Opatija, Croatia, ISBN 978-1-4244-7763-0, p.1131-1136 bbcodeimg bbcodeimg
1
10. Radovanović D., Šarac M., Adamović S., "Cobit pristup reviziji informacionih sistema", XII međunarodni simpozijum Fakulteta organizacionih nauka, SYMORG 2010, Zbornik apstrakata, ISBN: 978-86-86385-07-9, Zbornik radova – CD izdanje, Zlatibor, Jun 9 - 12, 2010 bbcodeimg
11. Šarac M., Radovanović D., Adamović S., "Analiza poslovne vrednosti serverske virtuelizacije", XII međunarodni simpozijum Fakulteta organizacionih nauka, SYMORG 2010, Zbornik apstrakata, ISBN: 978-86-86385-07-9, Zbornik radova – CD izdanje, Zlatibor, Jun 9 - 12, 2010 bbcodeimg
12. Adamović S., Šarac M., Radovanović D., "Generatori slučajnih brojeva i njihov uticaj na sigurnost", XII međunarodni simpozijum Fakulteta organizacionih nauka, SYMORG 2010, Zbornik apstrakata, ISBN: 978-86-86385-07-9, Zbornik radova – CD izdanje, Zlatibor, Jun 9 - 12, 2010 bbcodeimg
13. Radovanović D., Radojević T., Adamović S., Šarac M., "One concept for IT audit", UNITECH 2010 - International Scientific Conference, 19 – 20 November 2010, Gabrovo, Bulgaria, ISBN 1313-230X, Vol. I, p.477-482
14. Radojević T., Radovanović D., "Managing risks of electronic banking", UNITECH 2010 - International Scientific Conference, 19 – 20 November 2010, Gabrovo, Bulgaria, ISBN 1313-230X, Vol. III, p.107-113
15. Adamović S., Šarac M., Radovanović D., Radojević T., "Secret key extraction over unauthenticated public channels", UNITECH 2010 - International Scientific Conference, 19 – 20 November 2010, Gabrovo, Bulgaria, ISBN 1313-230X, Vol. I, p.472-476 bbcodeimg bbcodeimg
16. Šarac M., Adamović S., Radovanović D., "Analiza sigurnosti bežičnih mreža IEEE 802.11. na teritoriji grada Beograda", Infoteh 2011, Mart 16-18, Jahorina, Bosnia, ISBN-99938-624-2-8, Vol. 10, Ref. B-III-1, p. 191-194 bbcodeimg bbcodeimg bbcodeimg
17. Radovanović D., Lučić D., Radojević T., Šarac M., "Information technology governance – COBIT model", IEEE Conference, MIPRO 2011 - DE, May 23-27, 2010, Opatija, Croatia, ISSN 1847-3938, p. 80-83 bbcodeimg bbcodeimg
3
18. Radovanović D., Šarac M., Adamović S., Lučić D., "Necessity of IT Service Management and IT Governance", IEEE Conference, MIPRO 2011- DE, May 23-27, 2011, Opatija, Croatia, ISSN 1847-3938, p. 84-87 bbcodeimg bbcodeimg
19. Šarac M., Veinović M., Adamović S., Radovanović D., Jevremović A., "Analiza sigurnosti SSL saobraćaja u bežičnim računarskim mrežama", Infoteh 2012, Jahorina, Bosnia, Ref. B-III-1, ISBN-99938-624-2-8, Vol. 11, p.760-765, bbcodeimg bbcodeimg bbcodeimg
20. Radojević T., Radovanović D., Šarac M., Stanišić N., Radović N., "The impact of franchising on the development of tourism in Serbia", EBES 2012 Conference, May 24-26, 2012, Istanbul, Turkey, ISBN 978-605-61069-5-8, pp.168-169 bbcodeimg
21. Šarac M., Radojević T., Veinović M., Adamović S., Radovanović D., "Safety of e-business applications, applied knowledge based on SSL traffic", 10th Annual International Conference on Finance, 2-5 July 2012, Athens, Greece bbcodeimg
22. Radovanović D., Lučić D., Adamović S., Šarac M., "What is IT Governance?", UNITECH 2012 - International Scientific Conference, 16 – 17 November 2012, Gabrovo, Bulgaria
23 Radojević T., Šarac M., Radovanović D., Stanišić N., Adamović S., Jovanović J., "Penetration analysis of security in wireless networks", 9th Annual International Conference on Information Technology & Computer Science, May 2013, Athens, Greece bbcodeimg

M50 ČASOPISI NACIONALNOG ZNAČAJA INFO PDF PDF - izvor Citati
M53 Rad u naučnom časopisu -
1. Radovanović D., Veinović M., Šarac M., "Klasifikacija napada i ugrožavanje bezbednosti smart kartica", Singidunum revija, Vol. 6, No. 1, Beograd, 2009, ISSN 1820-8819, 82-93 bbcodeimg bbcodeimg bbcodeimg
2. Stanišić M., Radovanović D., Lučić D., "Revizija informacionih sistema", Singidunum revija, Vol. 6, No. 2, Beograd, 2010, ISSN 1820-8819, 72-81. bbcodeimg bbcodeimg bbcodeimg
1
3. Radovanović D., Šarac M., Adamović S., "Rešavanje problema uskog grla virtuelnih servera, virtuelnim iSCSI uređajima za skladištenje podataka", Singidunum revija, Vol. 7, No. 1, Beograd, 2010, ISSN 1820-8819, 193-198 bbcodeimg bbcodeimg bbcodeimg
 
M60 ZBORNICI SKUPOVA NACIONALNOG ZNAČAJA INFO PDF PDF - izvor Citati
M63 Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan u celini -
1. Radovanović D., Lučić D., Šarac M., Milenković M., "Klasifikacija i analiza napada na sigurnost mikroprocesorskih smart kartica na fizičkom nivou, sa posebnim osvrtom na verovatnoću pogađanja PIN koda", Telfor 2009, Novembar 24-26, 2009, Beograd, Srbija, CD Zbornik, 1237-1240 bbcodeimg bbcodeimg bbcodeimg
2. Stanišić M., Radovanović D., Lučić D., Šarac M., "Upravljanje informacionim tehnologijama i IT revizija", YU INFO 2010, Mart 7-10, 2010, Kopaonik, Srbija bbcodeimg bbcodeimg bbcodeimg
3. Stanišić M., Radovanović D., Lučić D., "Analiza koncepta revizije informacionih sistema prema Cobit metodologiji", Sinergija 2010, 19 mart 2010, Bijeljina, Bosna, ISBN XXXXXX, p.154-161 bbcodeimg bbcodeimg bbcodeimg
4. Veinović M., Šarac M., Radovanović D., "Analiza procesa virtualizacije", Sinergija 2010, 19 mart 2010, Bijeljina, Bosna, ISBN XXXXXX, p. 131-137 bbcodeimg bbcodeimg bbcodeimg
1
5. Milenković M., Adamović S., Šarac M., Radovanović D., "Upravljanje X.509 sertifikatima u PKI sistemu", ZITEH 10, Beograd, Mart 5-6, 2010, CD Zbornik, COBISS.SR-ID 173688076, ISBN 978-86-90951111-6, bbcodeimg bbcodeimg
6. Mihailović V., Šarac M., Adamović S., Radovanović D., "Video konferencijski sistemi i njihova primena u obrazovnom sistemu", Sinergija 2011, 25 mart 2011, Bijeljina, Bosnia, ISBN 978-99955-26-21-4, p. 122-128 bbcodeimg bbcodeimg bbcodeimg
7. Stamenković D., Šarac M., Adamović S., Radovanović D., "Energetska efikasnost u primeni virtualnog datacentra i upotreba ekoloških računara u edukativnim ustanovama", Sinergija 2012, 30 mart 2012, Bijeljina, Bosnia, ISBN 978-99955-26-25-2, p. 145-150 bbcodeimg bbcodeimg bbcodeimg
8 Radojević, T., Šarac, M., Radovanović D., Srejić, J.,: "Uticaj uvođenja elektronskih servisa na poboljšanje kvaliteta usluga u lokalnoj samoupravi", XII Međunarodni naučni skup Sinergija 2013, Univerzitet Sinergija, Bjeljina, Zbornik radova str.97-105

Dalibor Radovanovic

Poslednja izmena 05. 09. 2013.
Pregledi: 3618

Sindikacija

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML

Dalibor Radovanovic

Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright © 2011-2017 Dalibor Radovanović. All Rights Reserved.