Home arrow Blog

UML

Unified Modeling Language (UML)

Sequence diagram - Teorija

Bookmark and Share
Dijagram sekvence predstavlja interakciju između objekata u sistemu, pri čemu se uzima u obzir i vremenska dimenzija. U većini slučajeva dijagram sekvence se koristi za predstavljanje realizacije use-case dijagrama. Elementi dijagrama su objekti (predstavljeni pravougaonikom), poruke (prikazane strelicama) i vreme (prikazano vertikalnom isprekidanom linijom).

Objekti

Objekti se crtaju s leva na desno i to u redosledu kojim bi dijagram bio najpregledniji, što znači da nema konkretnog pravila u redosledu. Od objekta na dole povučena je isprekidana linija koja predstavlja liniju života (lifeline). Duž linije života postoji pravougaonik koji prikazuje izvršenje operacije za koju je određeni objekat zadužen. Dužina pravougaonika označava dužinu trajanja izvšravanja. Vreme nije predstavljeno precizno u nekoj određenoj jedinici, već samo daje opšti prikaz.

Objekti mogu biti predstavljeni kao klase, kao konkretni objekti neke klase i kao akteri.

objectname:classname

Tipovi objekta

Interakcija između samih aktera se ne predstavlja dijagramom, jer su oni uglavnom van sistema, tako da se predstavlja samo interakcija aktera sa objektima sistema. Akter će biti predstavljen sa leve strane kao inicijator. Objekat može biti neimenovan i imenuje se samo ukoliko je bitno napraviti razliku između objekata iste klase.

Poruke

Pored toga što objekat može slati poruke drugom objektu, on takođe može slati i sam sebi. Poruke su prikazane strelicama koje počinju na liniji života jednog objekta, a završavaju se na liniji drugog objekta.

Prvi tip poruke je poziv. On predstavlja zahtev pošiljaoca da primalac primi poruku i da izvrši zadatu operaciju, s tim da se obično podrazumeva da pošiljalac čeka da primalac obavi tu operaciju. Zbog toga što pošiljalac čeka da primalac obavi zadatu operaciju, ovaj tip poruke se označava kao sinhroni. Tipičan slučaj je kada pošiljalac očekuje povratnu poruku od primaoca. Ovaj tip poruke je prikazan strelicom koja ima punu liniju i obojeni vrh, a simbol za povratnu poruku je strelica sa isprekidanom linijom i vrhom koji nije obojen (a strelica je otvorena), s tim što se strelica povratne poruke često izostavlja. U UML 1.x vrh strelice povratne poruke se ponekad prikazivao isto kao i vrh strelice poziva (obojen), međutim u UML 2.0 definisano je da vrh bude otvoren.

Tipovi poruka

Drugi tip poruka su asinhrone. U ovom slučaju pošiljalac šalje kontrolu primaocu i ne čeka da operacija bude obavljena. Simbol ovakve poruke je strelica pune linije sa otvorenim vrhom.

Vreme

Dijagram prikazuje vreme u vertikalnom pravcu. Što je poruka bliža vrhu, to znači da se dešava ranije nego poruka bliža dnu.

Komentari (0)

Nema komentara.

Postavite komentar

It will not be published

Notify me via e-mail on reply

Sigurnosni kôd: Izgovor Izgovor


Sindikacija

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML

Dalibor Radovanovic

Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright © 2011-2016 Dalibor Radovanović. All Rights Reserved.