Home arrow Blog

UML

Unified Modeling Language (UML)

Sequence diagram - VIDEO (crtanje)

Bookmark and Share

Video zapis koji prikazuje postupak za dodavanje elemenata u dijagram sekvence u alatu Rational Software Architect (RSA).

Activity diagram - VIDEO (crtanje)

Bookmark and Share

Video zapis koji prikazuje postupak za dodavanje elemenata u dijagram aktivnosti u alatu Rational Software Architect (RSA).

Use Case Diagram - VIDEO (crtanje)

Bookmark and Share

Video zapis koji prikazuje postupak za dodavanje elemenata u dijagram slučajeva koršćenja u alatu Rational Software Architect (RSA).

Sequence diagram - Teorija

Bookmark and Share
Dijagram sekvence predstavlja interakciju između objekata u sistemu, pri čemu se uzima u obzir i vremenska dimenzija. U većini slučajeva dijagram sekvence se koristi za predstavljanje realizacije use-case dijagrama. Elementi dijagrama su objekti (predstavljeni pravougaonikom), poruke (prikazane strelicama) i vreme (prikazano vertikalnom isprekidanom linijom).

Objekti

Objekti se crtaju s leva na desno i to u redosledu kojim bi dijagram bio najpregledniji, što znači da nema konkretnog pravila u redosledu. Od objekta na dole povučena je isprekidana linija koja predstavlja liniju života (lifeline). Duž linije života postoji pravougaonik koji prikazuje izvršenje operacije za koju je određeni objekat zadužen. Dužina pravougaonika označava dužinu trajanja izvšravanja. Vreme nije predstavljeno precizno u nekoj određenoj jedinici, već samo daje opšti prikaz.

Objekti mogu biti predstavljeni kao klase, kao konkretni objekti neke klase i kao akteri.

objectname:classname

Tipovi objekta

Interakcija između samih aktera se ne predstavlja dijagramom, jer su oni uglavnom van sistema, tako da se predstavlja samo interakcija aktera sa objektima sistema. Akter će biti predstavljen sa leve strane kao inicijator. Objekat može biti neimenovan i imenuje se samo ukoliko je bitno napraviti razliku između objekata iste klase.

Poruke

Pored toga što objekat može slati poruke drugom objektu, on takođe može slati i sam sebi. Poruke su prikazane strelicama koje počinju na liniji života jednog objekta, a završavaju se na liniji drugog objekta.

Prvi tip poruke je poziv. On predstavlja zahtev pošiljaoca da primalac primi poruku i da izvrši zadatu operaciju, s tim da se obično podrazumeva da pošiljalac čeka da primalac obavi tu operaciju. Zbog toga što pošiljalac čeka da primalac obavi zadatu operaciju, ovaj tip poruke se označava kao sinhroni. Tipičan slučaj je kada pošiljalac očekuje povratnu poruku od primaoca. Ovaj tip poruke je prikazan strelicom koja ima punu liniju i obojeni vrh, a simbol za povratnu poruku je strelica sa isprekidanom linijom i vrhom koji nije obojen (a strelica je otvorena), s tim što se strelica povratne poruke često izostavlja. U UML 1.x vrh strelice povratne poruke se ponekad prikazivao isto kao i vrh strelice poziva (obojen), međutim u UML 2.0 definisano je da vrh bude otvoren.

Tipovi poruka

Drugi tip poruka su asinhrone. U ovom slučaju pošiljalac šalje kontrolu primaocu i ne čeka da operacija bude obavljena. Simbol ovakve poruke je strelica pune linije sa otvorenim vrhom.

Vreme

Dijagram prikazuje vreme u vertikalnom pravcu. Što je poruka bliža vrhu, to znači da se dešava ranije nego poruka bliža dnu.

Sequence diagram - Rešenje zadataka

Bookmark and Share
Zadatak 1:

U alatu IBM Rational Software Architect RSA kreirati novi projekat i nacrtati dijagram sekvence sa slike.

Dijagram sekvence

Rešenje:

Zadatak 2: Provera, slanja i preuzimanje e-mail poruka

Nacrtati dijagram sekvence za slučaj provere, slanja i preuzimanje e-mail poruka sa servera. Posmatramo objekat Korisnik, PC i MailServer.

Rešenje:

Rešenje zadatka 2

Zadatak 3: Naručivanje hrane u restoranu

Nacrtati dijagram sekvence za sledeći scenario naručivanja hrane u restoranu.

 1. Gost naručuje hranu od konobara.
 2. Konobar naručuje hranu od kuvara.
 3. Konobar proverava kod kuvara da li je hrana spremljena.
 4. Ako je hrana spremljena:
  • Konobar preuzima hranu od kuvara.
  • Konobar servira hranu gostu
 5. Ako je gost završio sa večerom:
  • Gost traži račun od konobara, koji zatim zahtev upućuje blagajniku.
  • Gost plaća račun blagajniku

Rešenje:

Rešenje zadatka 3

Zadatak 4: Po izboru – dijagram sekvence

Nacrtati dijagram sekvenci za slučaj upotrebe po izboru. Minimum tri objekta.

Rešenje:


Sequence diagram - Zadaci za vežbu

Bookmark and Share
Zadatak 1:

U alatu IBM Rational Software Architect RSA kreirati novi projekat i nacrtati dijagram sekvence sa slike.

Dijagram sekvence

Zadatak 2: Provera, slanja i preuzimanje e-mail poruka

Nacrtati dijagram sekvence za slučaj provere, slanja i preuzimanje e-mail poruka sa servera. Posmatramo objekat Korisnik, PC i MailServer.

Zadatak 3: Naručivanje hrane u restoranu

Nacrtati dijagram sekvence za sledeći scenario naručivanja hrane u restoranu.

 1. Gost naručuje hranu od konobara.
 2. Konobar naručuje hranu od kuvara.
 3. Konobar proverava kod kuvara da li je hrana spremljena.
 4. Ako je hrana spremljena:
  • Konobar preuzima hranu od kuvara.
  • Konobar servira hranu gostu
 5. Ako je gost završio sa večerom:
  • Gost traži račun od konobara, koji zatim zahtev upućuje blagajniku.
  • Gost plaća račun blagajniku

Zadatak 4: Po izboru – dijagram sekvence

Nacrtati dijagram sekvenci za slučaj upotrebe po izboru. Minimum tri objekta.

Activity diagram - Rešenje zadataka

Bookmark and Share
Zadatak 1

U alatu IBM Rational Software Architect RSA kreirati novi projekat i nacrtati dijagram aktivnosti sa slike.

Dijagram aktivnosti

Rešenje:

Zadatak 2: Upis na fakultet

Koristeći dijagram aktivnosti nacrtati i opisati proces upisa na fakultet, posmatrajući sa tačke gledišta jednog kandidata:

 • Kandidat podnosi prijavu.
 • Komisija za prijem prihvata prijavu.
 • Ukoliko prijava nije koretna, proces prijema se završava.
 • Kandidat paralelno polaže prijemni test i za matematiku i test opšte informisanosti.
 • Komisija za pregledanje rezultata paralelno pregleda urađene testove datog kandidata.
 • Nakon pregledanih rezultata oba testa, komisija utvrđuje ukupan broj poena datog kandidata.
 • Komisija za prijem objavljuje da li je kandidat primljen.
 • Ako je kandidat primljen, podnosi dokumenta za upis. U suprotnom se proces završava.
 • Komisija za prijem vrši upis kandidata, čime se završava proces prijema.

Rešenje:

Rešenje zadatka 2

Zadatak 3: Upis na fakultet

Modifikovati dijagram aktivnosti iz prethodnog primera korišćenjem particija tj. swimlane-a. Posmatramo dve particije Kandidata i Komisiju za prijem.

Rešenje:

Rešenje zadatka 3

Zadatak 4: Podizanje novca sa bankomata

Koristeći dijagram aktivnosti modelovati proces koji opisuje proces podizanja novca na bankomatu. Potrebno vršiti proveru PIN-a, proveru raspoložovisti sredstava na računu. Opisati kompletan tok aktivnosti od trenutka ubacivanja kartice u bankomat pa sve do trenutka ponovnog preuzimanje kartice.

Rešenje:

Rešenje zadatka 4

Zadatak 5: Po izboru

Koristeći dijagram aktivnosti opisati neki proces po izboru.


Activity diagram - Zadaci za vežbu

Bookmark and Share
Zadatak 1

U alatu IBM Rational Software Architect RSA kreirati novi projekat i nacrtati dijagram aktivnosti sa slike.

Dijagram aktivnosti

Zadatak 2: Upis na fakultet

Koristeći dijagram aktivnosti nacrtati i opisati proces upisa na fakultet, posmatrajući sa tačke gledišta jednog kandidata:

 • Kandidat podnosi prijavu.
 • Komisija za prijem prihvata prijavu.
 • Ukoliko prijava nije koretna, proces prijema se završava.
 • Kandidat paralelno polaže prijemni test i za matematiku i test opšte informisanosti.
 • Komisija za pregledanje rezultata paralelno pregleda urađene testove datog kandidata.
 • Nakon pregledanih rezultata oba testa, komisija utvrđuje ukupan broj poena datog kandidata.
 • Komisija za prijem objavljuje da li je kandidat primljen.
 • Ako je kandidat primljen, podnosi dokumenta za upis. U suprotnom se proces završava.
 • Komisija za prijem vrši upis kandidata, čime se završava proces prijema.

Zadatak 3: Upis na fakultet

Modifikovati dijagram aktivnosti iz prethodnog primera korišćenjem particija tj. swimlane-a. Posmatramo dve particije Kandidata i Komisiju za prijem.

Zadatak 4: Podizanje novca sa bankomata

Koristeći dijagram aktivnosti modelovati proces koji opisuje proces podizanja novca na bankomatu. Potrebno vršiti proveru PIN-a, proveru raspoložovisti sredstava na računu. Opisati kompletan tok aktivnosti od trenutka ubacivanja kartice u bankomat pa sve do trenutka ponovnog preuzimanje kartice.

Zadatak 5: Po izboru

Koristeći dijagram aktivnosti opisati neki proces po izboru.

Use Case Diagram - Rešenje zadataka

Bookmark and Share
Zadatak 1:

U alatu IBM Rational Software Architect RSA kreirati novi projekat i nacrtati dijagram slučajeva korišćenja sa slike.

Zadatak 1

Rešenje:

Zadatak 2: Na osnovu informacija koje su date u tekstu dole, dovršiti sledeći dijagram slučajeva korišćenja.

Menadžeri osiguravajuće kompanije, u cilju povećanja broja auto kasko osiguranja su odlučili da ponude kasko osiguranje na svom Web sajtu. Analizom zahteva ustanovljeno je da se budući sistem koji obezbeđuje izračunavanje premije (glavni use case) mora sastojati od sledećih funkcionalnih celina:

 • Unosa podataka o osiguraniku
 • Unosa podataka o vozilu
 • Izračunavanja boniteta osiguranika
 • Izbor opcije za osiguranje za slučaj nezgode vozača i saputnika u vozilu

Rešenje:

Rešenje zadatka 2

Zadatak 3: Video klub

Nacrtati dijagram slučajeva korišćenja koji će prikazati funkcionisanje video kluba, posmatramo učesnike Član i Radnik u video klubu.

Rešenje:

Rešenje zadatka 3

Zadatak 4: Rezervacija karata putem interneta

Nacrtati dijagram slučajeva upotrebe koji će omogućiti korisniku da preko Interneta rezerviše bioskopske ulaznice za željene projekcije. Takođe je potrebno omogućiti korisniku stalan uvid u bioskopski repertoar i informacije o bioskopu u kojem željeni film igra.

Nacrtati još jedan dijagram slučajeva upotrebe procesa rezervacija.
Potrebno je uraditi kratak opis svakog učesnika i svakog slučaja upotrebe.

Rešenje:

Rešenje zadatka 4a

Rešenje zadatka 4b

Zadatak 5: Po izboru

Nacrtati dijagram slučajeva upotrebe za aktivnost po izboru. Potrebno je uraditi kratak opis svakog učesnika i svakog slučaja upotrebe. Minimum 2 učesnika i minimum 4-5 slučajeva upotrebe.

Use Case Diagram - Zadaci za vežbu

Bookmark and Share
Zadatak 1:

U alatu IBM Rational Software Architect RSA kreirati novi projekat i nacrtati dijagram slučajeva korišćenja sa slike.

Zadatak 1

Zadatak 2: Na osnovu informacija koje su date u tekstu dole, dovršiti sledeći dijagram slučajeva korišćenja.

Menadžeri osiguravajuće kompanije, u cilju povećanja broja auto kasko osiguranja su odlučili da ponude kasko osiguranje na svom Web sajtu. Analizom zahteva ustanovljeno je da se budući sistem koji obezbeđuje izračunavanje premije (glavni use case) mora sastojati od sledećih funkcionalnih celina:

 • Unosa podataka o osiguraniku
 • Unosa podataka o vozilu
 • Izračunavanja boniteta osiguranika
 • Izbor opcije za osiguranje za slučaj nezgode vozača i saputnika u vozilu

Zadatak 3: Video klub

Nacrtati dijagram slučajeva korišćenja koji će prikazati funkcionisanje video kluba, posmatramo učesnike Član i Radnik u video klubu.

Zadatak 4: Rezervacija karata putem interneta

Nacrtati dijagram slučajeva upotrebe koji će omogućiti korisniku da preko Interneta rezerviše bioskopske ulaznice za željene projekcije. Takođe je potrebno omogućiti korisniku stalan uvid u bioskopski repertoar i informacije o bioskopu u kojem željeni film igra.

Nacrtati još jedan dijagram slučajeva upotrebe procesa rezervacija.
Potrebno je uraditi kratak opis svakog učesnika i svakog slučaja upotrebe.

Zadatak 5: Po izboru

Nacrtati dijagram slučajeva upotrebe za aktivnost po izboru. Potrebno je uraditi kratak opis svakog učesnika i svakog slučaja upotrebe. Minimum 2 učesnika i minimum 4-5 slučajeva upotrebe.

Sindikacija

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML

Dalibor Radovanovic

Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright © 2011-2017 Dalibor Radovanović. All Rights Reserved.