Home arrow Blog

Tasterske prečice za Windows OS

Bookmark and Share

Tasterske kombinacije za operativni sistem Windows

 • F1: Pomoć
 • CTRL+ESC: Otvaranje Start menija
 • ALT+TAB: Prebacivanje između otvorenih programa
 • ALT+F4: Napuštanje programa
 • SHIFT+DELETE: Trajno brisanje stavke

Tasterske kombinacije za programe u operativnom sistemu Windows

 • CTRL+C: Kopiranje
 • CTRL+X: Isecanje
 • CTRL+V: Lepljenje
 • CTRL+Z: Opozivanje radnje
 • CTRL+B: Podebljano
 • CTRL+U: Podvlačenje
 • CTRL+I: Kurziv

Kombinacije za izmenu klika mišem/tastera za objekte ljuske

 • SHIFT+desni klik: Prikazivanje priručnog menija sa alternativnim komandama
 • SHIFT+dvoklik: Pokretanje alternativne podrazumevane komande (druge stavke menija)
 • ALT+dvoklik: Prikazivanje svojstava
 • SHIFT+DELETE: Trenutno brisanje stavke bez njenog smeštanja u korpu za otpatke

Opšte isključivo tasterske komade

 • F1: Pokretanje pomoći za operativni sistem Windows
 • F10: Aktiviranje opcija trake sa menijima
 • SHIFT+F10 Otvaranje priručnog menija za izabranu stavku (isto kao i klik desnim tasterom miša na objekat
 • CTRL+ESC: Otvaranje Start menija (koristite tastere sa STRELICAMA kako biste izabrali objekat)
 • CTRL+ESC ili ESC: Bira dugme Start (pritisnite taster TAB kako biste izabrali traku zadataka ili tastere SHIFT+F10 za kontekstualni meni)
 • ALT+STRELICA NADOLE: Otvara okvir padajuće liste
 • ALT+TAB: Prebacivanje u drugi pokrenuti program (držite taster ALT i zatim pritisnite taster TAB kako biste videli prozor za prebacivanje zadataka)
 • SHIFT: Pritisnite i držite taster SHIFT prilikom umetanja diska u CD-ROM kako biste premostili funkciju automatskog pokretanja
 • ALT+RAZMAKNICA: Prikazuje sistemski meni glavnog prozora (iz sistemskog menija možete da povratite, premestite, promenite veličinu, smanjite, povećate ili zatvorite prozor)
 • ALT+- (ALT+crtica): Prikazuje sistemski meni pomoćnog prozora za Interfejs više dokumenata (Multiple Document Interface (MDI)) (iz sistemskog menija MDI pomoćnog prozora možete da povratite, premestite, promenite veličinu, smanjite, povećate ili zatvorite pomoćni prozor)
 • CTRL+TAB: Prebacuje se u novi pomoćni prozor MDI programa
 • ALT+podvučeno slovo u meniju: Otvara meni
 • ALT+F4: Zatvara prozor u kojem se trenutno nalazite
 • CTRL+F4: Zatvara trenutni Multiple Document Interface (MDI) prozor
 • ALT+F6: Prebacuje se između više prozora u istom programu (na primer, kada je prikazan dijalog Find (Pronađi) u programu Beležnica, pritisak na tastere ALT+F6 prebacuje između dijaloga Find (Pronađi) i glavnog prozora programa Beležnica)

Objekti ljuske i opšta fascikla/prečice programa Windows Explorer Za izabrani objekat:

 • F2: Preimenuj objekat
 • F3: Pronađi sve datoteke
 • CTRL+X: Iseci
 • CTRL+C: Kopiraj
 • CTRL+V: Nalepi
 • SHIFT+DELETE: Trenutno izbriši stavku, bez premeštanja u korpu za otpatke
 • ALT+ENTER: Otvori svojstva izabranog objekta

Za kopiranje datoteke

 • Pritisnite i držite taster CTRL prilikom prevlačenja datoteke u drugu fasciklu.

Za kreiranje prečice

 • Pritisnite i držite tastere CTRL+SHIFT prilikom prevlačenja datoteke na radnu površinu ili u fasciklu.

Opšta fascikla/kontrola prečica

 • F4: Bira dijalog Go To A Different Folder (Idi u neku drugu fasciklu) i premešta stavke u okviru (ako je traka sa alatkama aktivna u programu Windows Explorer)
 • F5: Osvežava prozor u kojem se trenutno nalazite.
 • F6: Pomera se između okana u programu Windows Explorer
 • CTRL+G: Otvara alatku Go To Folder (Idi u fasciklu) (samo u programu Windows Explorer u operativnom sistemu Windows 95)
 • CTRL+Z: Opoziva poslednju komandu
 • CTRL+A: Bira sve stavke u trenutnom prozoru
 • taster BACKSPACE: Prebacuje se u nadređenu fasciklu
 • SHIFT+klik+dugme Close (Zatvori): Za fascikle, zatvara trenutnu fasciklu i sve nadređene fascikle

Kontrola prikaza strukture u obliku stabla za program Windows Explorer

 • Numerička tastatura *: Razvija sve pod trenutnim izborom
 • Numerička tastatura +: Razvija trenutni izbor
 • Numerička tastatura -: Skuplja trenutni izbor.
 • STRELICA NADESNO: Razvija trenutni izbor ako nije razvijen, u suprotnom se prebacuje na prvi pomoćni izbor
 • STRELICA NALEVO: Skuplja trenutni izbor ako je razvijen, u suprotnom se prebacuje u nadređeni izbor

Kontrola svojstava

 • CTRL+TAB/CTRL+SHIFT+TAB: Pomera se kroz kartice svojstava

Prečice za pristupačnost

 • Pritisnite taster SHIFT pet puta: Uključuje i isključuje lepljive tastere
 • Pritisnite i držite desni taster SHIFT osam sekundi: Uključuje i isključuje tastere FilterKeys
 • Pritisnite i držite desni taster NUM LOCK pet sekundi: Uključuje i isključuje preklopne tastere
 • Levi taster ALT+levi taster SHIFT+NUM LOCK: Uključuje i isključuje tastere miša
 • Levi taster ALT+levi taster SHIFT+ taster PRINT SCREEN: Uključuje i isključuje visoki kontrast

Microsoft prirodni tasteri na tastaturi

 • Windows Logotip: Start meni
 • Windows Logotip+R: dijalog Run (Pokreni)
 • Windows Logotip+M: Umanjuje sve
 • SHIFT+Windows Logotip+M: Opoziva umanjivanje svega
 • Windows Logotip+F1: Pomoć
 • Windows Logotip+E: Windows Explorer
 • Windows Logotip+F: Pronalazi datoteke ili fascikle
 • Windows Logotip+D: Umanjuje sve otvorene prozore i prikazuje radnu površinu
 • CTRL+Windows Logotip+F: Pronalazi računar
 • CTRL+Windows Logotip+TAB: Pomera fokus sa dugmeta Start na traku sa alatkama Quick Launch (Brzo pokretanje), na sistemsku tacnu (koristite STRELICU NADESNO ili STRELICU NALEVO kako biste pomerili fokus na stavke na traci sa alatkama Quick Launch (Brzo pokretanje) i na sistemskoj tacni)
 • Windows Logotip+TAB: Kruži među dugmadima na traci zadataka
 • Windows Logotip+razmaknica: dijalog System Properties (Svojstva sistema)
 • Taster aplikacije: Prikazuje priručni meni za izabranu stavku

Microsoft prirodna tastatura sa instaliranim softverom IntelliType

 • Windows Logotip+L: Odjavljivanje iz operativnog sistema Windows
 • Windows Logotip+P: Pokreće Print Manager (Menadžer za štampanje) • Windows Logotip+C: Otvara Control Panel (Kontrolnu tablu)
 • Windows Logotip+V: Pokreće Clipboard (Ostavu)
 • Windows Logotip+K: Otvara dijalog Keyboard Properties (Svojstva tastature)
 • Windows Logotip+I: Otvara dijalog Mouse Properties (Svojstva miša) • Windows Logotip+A: Pokreće Accessibility Options (Opcije pristupačnosti) (ako su instalirane)
 • Windows Logotip+RAZMAKNICA: Prikazuje listu tasterskih prečica za Microsoft IntelliType
 • Windows Logotip+S: Uključuje i isključuje taster CAPS LOCK

Tasterske komande dijaloga

 • taster TAB: Pomera se na sledeću kontrolu u dijalogu
 • tasteri SHIFT+TAB: Pomera se na prethodnu kontrolu u dijalogu
 • taster RAZMAKNICA: Ako je trenutna kontrola dugme, ova komanda ga pritiska. Ako je trenutna kontrola polje za potvrdu, ova komanda potvrđuje izbor. Ako je trenutna kontrola opcija, ova komanda je bira.
 • taster ENTER: Jednako je kliku na izabrano dugme (dugme sa okvirom)
 • taster ESC: Jednako je kliku na dugme Cancel (Otkaži)
 • taster ALT+podvučeno slovo stavke u dijalogu: Prelazi na odgovarajuću stavku

Osnovna pravila pisanja u Wordu

Bookmark and Share

Nekoliko osnovnih pravila lepog pisanje u Wordu:

 • Znakovi interpunkcije (.,;:!?) se kucaju neposredno iza poslednjeg slova u reči, a iza njih se kuca jedan razmak.
 • Na kraju pasusa, iza znaka interpunkcije ne treba kucati razmak, nego znak za novi red (Enter). Pasus ne sme da počinje razmakom.
 • Između dve reči kuca se isključivo jedan razmak. Naglašene reči ne treba kucati sa razmakom između slova.
 • Pre znaka za otvaranje navoda i otvorene zagrade kuca se razmak, a neposredno iza kuca se slovo. Znak za zatvaranje navoda i zatvorena zagrada se kucaju neposredno iza slova, neposredno iza sledi razmak ili znak interpunkcije.
 • Aritmetički znakovi (+ - x : =) uvek se kucaju kao samostalne reči, sa razmakom ispred i iza njih. Izuzetak je dvotačka kada se koristi u funkciji oznake razmere, kada se kuca bez razmaka (npr. R 1:100).
 • Procenat i promil (%, ‰), ako stoje uz broj, kucaju se bez razmaka (npr. 100%).
 • Merne oznake se kucaju sa razmakom ispred i iza (npr. "ostalo je 5 km do...").
 • Numerički zapis datuma se ispisuje u redosledu brojeva dan, mesec i godina, sa tačkama i bez razmaka (1.7.2005.). Načelno, vodeće nule u broju dana i meseca se ne kucaju, mada postoje pravila odstupanja u tehničkim dokumentima (01.07.2005.).
 • Decimalni brojevi se kucaju sa zarezom kao znakom za razdvajanje celog i decimalnog dela, bez razmaka (1,234). Tačka se može koristiti kao znak za razdvajanje klasa, što se često koristi za pisanje novčanih iznosa (1.234,56).
 • Latinično slovo đ nikad ne treba kucati kao dvoznak dj.

Tagovi

Sindikacija

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML

Dalibor Radovanovic

Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright © 2011-2017 Dalibor Radovanović. All Rights Reserved.